+36 42 210 500 +36 42 210 001 - NYÍRTELEK PETŐFI 28 4461 - TELEPÜLÉSÜNKÖN TÉRFIGYELŐ KAMERARANDSZER MŰKÖDIK. kapcsolat@nyirtelek.hu
Szentpáliné Rudi Éva Erzsébet

Szentpáliné Rudi Éva Erzsébet

Pénzügyi és Adóügyi Iroda - Irodavezető

 • önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előkészítésének szervezése, irányítása, elkészítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé,
 • Képviselő Testület részére előterjesztés készítése a költségvetési rendelet meghozatalára, módosítására, továbbá a zárszámadással kapcsolatos döntéshozatalra.
 • pályázatok és céljelleggel kapott pénzeszközök elszámolásának előkészítése,
 • önkormányzat normatíva igénylésének elkészítése, folyamatos figyelemmel kísérése,
 • a költségvetési gazdálkodás információs rendszerének működtetése, folyamatos könyvelés, naprakész adatszolgáltatás biztosítása, leltározás, selejtezés megszervezése, lebonyolítása, irányítása.
Garainé Tóthfalusi Margit

Garainé Tóthfalusi Margit

Pénzügyi iroda

Tomasószkyné Vincze Lilla

Tomasószkyné Vincze Lilla

Pénzügyi és Adóügyi Iroda

Dr. Jármy Judit

Dr. Jármy Judit

Aljegyző

 • Anyakönyvi és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés és egyéb hatósági ügyek
Gajdos Jánosné

Gajdos Jánosné

Adóügyi ügyintéző

 • iparűzési adó, gépjárműadó
 • végrehajtás
 • könyvelés, pénzforgalmi könyvelés
 • adatszolgáltatás, jelentések
 • bevallások feldolgozása
 • nyilvántartások vezetése
 • egyenlegértesítő készítése
Molnár Mariann

Molnár Mariann

Adóügyek

 • Adóügyek
Takács Julianna

Takács Julianna

Főkönyvi könyvelő

 • Nyírtelek Város Önkormányzatának és a hozzá kapcsolódó alszámláinak főkönyvi, analitikus könyvelése
 • Nyírtelek Város Polgármesteri Hivatalának és a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde könyvviteli egyeztetési munkáinak segítése
 • Bérrel és beszámolóval kapcsolatos előkészítő munkák végzése.
Banka Nikoletta

Banka Nikoletta

Pénzügyi és Adóügyi Iroda

Bistyei Erzsébet

Bistyei Erzsébet

Ügyiratkezelő

 • ügykezelési feladatok
 • az ügyiratok számítógépes nyilvántartása
 • az ügyiratok iktatása
 • selejtezéssel kapcsolatos feladatok
 • telefonközpont kezelése
Suller-Andrejkovics Edina

Suller-Andrejkovics Edina

Közfoglalkoztatási ügyek

 • közfoglalkoztatási ügyek intézésének segítése
Kovács-Szalanics Nikoletta

Kovács-Szalanics Nikoletta

Szociális ügyintéző

 •  szociális ügyek  intézésében való közreműködés
 • lakhatáshoz nyújtott települési lakásfenntartási támogatás
 • települési gyógyszertámogatás
 • védendő fogyasztó igazolás
 • Nemzeti Eszközkezelő hatósági bizonyítvány
 • szociális igazolások
 • nyilvántartások vezetése
 • rendszer kezelése
 • a Szabolcs-Szatmár- Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalhoz tartozó ügyekben az ügyfelek tájékoztatása, nyomtatvánnyal való ellátása, kérelmek átvétele és továbbítása a Járási Hivatal felé
Kovács Tímea

Kovács Tímea

Titkársági ügyintéző

 • Polgármester, jegyző munkájának segítése
 • Képviselő-testületi anyagok előkészítése
 • Testületi ülések jegyzőkönyv-vezetése
 • Elektronikus kapcsolattartás és ügyintézés a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti osztályával
 • Nemzeti Jogszabálytár önkormányzati részének kezelése
 • Egyéb titkársági ügyek intézése
Gyurisné Török Irén

Gyurisné Török Irén

Gyámügyi ügyintéző

 • Jegyzői gyámhatósági feladatok
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • környezettanulmányok
 • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
 • oktatással kapcsolatos feladatok
 • BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati támogatás
 • szociális ügyek
 • rendkívüli települési támogatás
 • hulladékszállítási díjkedvezmény
 • Termőföld haszonbérleti és adásvételi szerződéssel kapcsolatos jegyzői feladatok
Pánczélné Antalóczi Ágnes

Pánczélné Antalóczi Ágnes

Műszaki ügyintéző

 • Építésügyi Szolgáltatási Pont feladatainak ellátása – információ szolgáltatás építésügyihatósági ügyintézés elősegítése céljából,
 • Ügyfelek részére előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása (telekalakítás, körny.-term. véd., villamosipari, katasztrófavéd., útügyi, stb. eljárásokhoz)
 • Hatósági megkeresésre szakhatósági állásfoglalások kiadása
 • Kormányhivatal által történt kijelölés alapján ügyek intézése
 • Kútfúrás engedélyezése
 • Településképi vélemény kiadása
 • Telephely létesítési eljárás
 • Közterület igénybevételének engedélyezése, bérleti szerződések megkötése
 • Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez történő hozzájárulás, tulajdonosi hozzájárulás,
 • Kapubejáró, útcsatlakozás engedélyezése
 • Igazolás terület felhasználásról, pályázathoz
 • Igazolás gépjármű tároláshoz
 • Adó- érték bizonyítvány
 • Egyéb műszaki ügyek
 • Kérelmek egyéb lakossági ügyekben: településszerkezeti terv módosítás,  infrasrtuktúra, stb
Szekrényes Mihály

Szekrényes Mihály

Hivatalsegéd

 • postázás, kézbesítési feladatok ellátása