+36 42 210 500 +36 42 210 001 - NYÍRTELEK PETŐFI 28 4461 - TELEPÜLÉSÜNKÖN 0-24 ÓRÁS TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER MŰKÖDIK. [email protected]

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2023. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

Kérünk minden szülőt, akinek gyermeke 2023. szeptember 1-ig betölti a 3. életévét kötelező jelleggel írassa be az óvodába.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti feltéve, hogy minden, nyírteleki lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)).

Azon szülő, akinek gyermeke 2023. szeptember 01. és 2023. december 20-a között betölti a harmadik életévét, és szeretné, hogy a 2023/2024-es nevelési évben óvodai nevelésben részesüljön, a fent megjelölt időpontig szintén írassa be az óvodába.

A beiratkozás időpontja:

 1. május 15-től – 2023. május 19-ig

8.00-15.00 – óráig

Központi Óvoda, Nyírtelek, Iskola u.2.

Eszterág Tagóvoda, Nyírtelek, Petőfi u.44.

(beiratkozás helye: Nyírtelek, Iskola u. 2.)

Telefon: 06 30 254 1005

e-mail: [email protected]

Manókert Tagóvoda, Nyírtelek Belegrád tanya 15.

Telefon: 06 30 254 6418

e-mail: [email protected]

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • gyermek anyakönyvi kivonata
 • TAJ kártya
 • lakcímkártya
 • szülői szándéknyilatkozat (letölthető, vagy a személyes beíratás során kitölthető)
 • szülői nyilatkozat, amennyiben első ízben veszi igénybe az óvodai nevelést (letölthető, vagy a személyes beíratás során kitölthető)

amennyiben van:

 • gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat
 • hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat
 • a gyermek egészségügyi állapotához kapcsolódó szakorvosi dokumentum gyermekkel kapcsolatos szakértői vélemény

amennyiben nem magyar állampolgár:

 • Magyarországon való tartózkodást hivatalosan igazoló okirat

Bölcsődei beiratkozás  Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2023/2024-as nevelési év

Gyermeke bölcsődei ellátásra való igényét az alábbi időpontban teheti meg:

 1. május 15-től – 2023. május 19-ig

08.00-15.00 – óráig

Telefon: 06 42 210 030, 06 30 254 1425

e-mail: [email protected]

A bölcsődei ellátás igénybevétele iránti kérelem benyújtásának helye:

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde, Bölcsődei Egység (4461 Nyírtelek, Iskola u. 2.) csoportok száma: 2

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde Eszterág Tagóvoda, Bölcsődei Egység (4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 44.) csoportok száma: 1

A gyermek bölcsődei felvétele 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (továbbiakban NM rendelet) „42.  § (1) A gyermek bölcsődébe és mini bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával a) a körzeti védőnő, b) a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, c) a család- és gyermekjóléti szolgálat, d) a gyámhatóság is kezdeményezheti.”

A bölcsődei felvételt indokolhatja: 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.): „41. §.(1) A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,

 1. akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
 2. akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
 3. akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.”

Amennyiben a gyermek a bölcsődébe felvételt nyert, a szülőnek csatolnia kell:

 • a házi gyermekorvos igazolását (a gyermek egészségi állapotáról, arról, hogy van-e a gyermeknek olyan testi, vagy szellemi akadályozottsága, ami miatt külön felügyeletet, esetleg különleges ellátást igényel)
 • a kötelező védőoltásokról szóló igazolást
 • munkáltatói igazolást, vagy legalább munkáltatói szándéknyilatkozatot arról, hogy a bölcsődei ellátást kérelmező szülőt/törvényes képviselőt a gyermek bölcsődei felvételét követően, legkésőbb 1 hónap elteltével alkalmazni fogja.

Beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • gyermek anyakönyvi kivonata
 • TAJ kártya
 • lakcímkártya

amennyiben van:

 • gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat
 • hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat
 • a gyermek egészségügyi állapotához    kapcsolódó     szakorvosi dokumentum
 • gyermekkel kapcsolatos szakértői vélemény

A gyermekek felvételéről az intézményvezető saját hatáskörében dönt, és a felvételről írásban tájékoztatja a szülőt/törvényes képviselőt.

Túljelentkezés esetén a felvételről bizottság dönt. A felvételről/elutasításról a szülőt/törvényes képviselőt határozatban kell értesíteni.

Amennyiben a szülő/törvényes képviselő nem ért egyet a határozatban foglaltakkal, 15 napon belül fellebbezést nyújthat be a fenntartóhoz.

A gyermek felvételekor az intézmény megállapodást köt a szülővel/törvényes képviselővel.

Languages »
Megszakítás