+36 42 210 500 +36 42 210 001 - NYÍRTELEK PETŐFI 28 4461 - TELEPÜLÉSÜNKÖN 0-24 ÓRÁS TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER MŰKÖDIK. [email protected]
Tisztelt ingatlantulajdonosok!
Kérjük Önöket, hogy ellenőrizzék saját ingatlanuk esetében a csapadékvíz-elvezetés szabályosságát és tegyenek eleget jogszabályi kötelezettségeiknek!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a hivatkozott jogszabályokban foglaltak betartását a Polgármesteri Hivatal munkatársai folyamatosan ellenőrzik!
Sok esetben tapasztalható, hogy a közterületi elöntéseket a lakóingatlanokról az utcára, közterületekre kivezetett csapadékvizek is okozzák, ezért fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy a lakóingatlanok tulajdonosainak milyen csapadékvízzel összefüggő kötelező feladatai vannak.
A csapadékvíz közterületre történő kivezetése kapcsán fontos tudni, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében a telken belüli csapadékvíz-elvezetés kialakítása nem az Önkormányzat, hanem az ingatlan tulajdonosának feladata.
Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet alapján az ingatlan tulajdonosainak az ingatlanuk csapadékvíz-kezelési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen, az építményekben, a szomszédos telken és építményekben, valamint a közterületen kárt (áztatást, kimosást stb.) ne okozzon és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.
Minden, ingatlanon megjelenő csapadékvíz elvezetése a tulajdonos kötelezettsége!
Nem szabályos sem a kerítésen kívül végződő esőcsatorna, sem pedig az olyan csatornakivezetés,mely az esővizet kis mélyedésben vezeti tovább az árokba, sem a közterület irányába kialakított esésű burkolat.
Tilos szomszédos magáningatlanra, közterületre vezetni a csapadékvizet.
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. (II.21) ÉVM-EüM együttes rendeletének 6. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai szerint, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni a járdaszakasz és az ingatlan előtti árok
tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
Fontos felhívni továbbá a figyelmet, hogy a közterületi vízgyűjtő-szikkasztó árkok a közút területének víztelenítését szolgálják, ezért betemetésük tilos, karbantartásuk, tisztításuk a határos
ingatlantulajdonosok feladata.
Dr. Bartovics Norbert
jegyző
Languages »
Megszakítás